Vedtægter

Under opbygning!

Under opbygning!

Sydfyns Smakkelaug

 

Vedtægter for Sydfyns Smakkelaug.

 

1) Navn.

 

Sydfyns Smakkelaug

 

2) Hjemsted.

 

Foreningens hjemsted er Svendborg Sund og Det sydfynske Øhav.

 

3) Formål.

Foreningens formål er at fremme interessen for, samt brugen af de traditionelt byggede både med sprydstage- og gaffelrig, gennem afholdelse af sejladser og andre aktiviteter.

Endvidere optages kontakt til beslægtede laug/foreninger.

 

4) Medlemsskab.

 

Som medlemmer optages ejere og brugere af traditionelt byggede både med sprydstage- og gaffelrig.

Bådene skal godkendes af bestyrelsen.

 

5) Kontingent.

 

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

 

6) Bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Heraf skal mindst 2 være bådejere.

Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

7) Generalforsamling.

 

Ordinær generalforsamling :

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen pr. brev eller e-mail til samtlige medlemmer, med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter :

 

1.Valg af dirigent.

2.Aflæggelse af beretning om foreningens virke i årets løb.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af revisor.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

 

 

Indkaldelsen skal indeholde en afskrift af det reviderede regnskab.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller senest en måned efter at mindst 1/5 af alle medlemmerne har udtrykt ønske om det.

 

Almindelige bestemmelser vedrørende generalforsamlingen:

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivning kan ske skriftligt samt ved skriftlig fuldmagt, dog således at hvert medlem kun kan repræsentere 1 stemme ud over sin egen.

Referat af generalforsamlingen skrives i laugsprotokollen.

 

8) Regnskab.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet udskrives af bestyrelsen og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

9) Foreningens opløsning.

 

Foreningens opløsning kan kun vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 21 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for.

I tilfælde af opløsning, skal foreningens aktiver tilfalde en lokalt beslægtet forening eller institution, der beskæftiger sig med ældre sejlførende skibe.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Pilekrogens Smakkelaug afholdt på Jacobsens Plads, Troense den 29. september 2001.

 

Navneændring vedtaget på generalforsamlingen i 2011.